Tegninger fra naturen. Januar 2015

Illustrator Theis Andersen har gennem de seneste år udført en række smukke illustrationer til brug for formidlings-plancher i naturen langs Gudenåen. OplevGudenaa har med Theis Andersen indgået en prisaftale, som formidlere - der arbejder med fortælling om naturen langs Gudenåen - også vil kunne benytte.

Da illustrationerne ofte kan genbruges på nye geografiske lokaliteter, har OplevGudenaa også indgået en prisaftale med Theis Andersen om evt. genoptryk af tidligere fremstillede illustrationer.

Vil du vide mere, kan du kontakte landskabsarkitekt Bendt Nielsen: bn@bn-tegnestue.dk

Illustrationerminor

Blandt de mange illustrationer, som allerede "largerføres" er:

 

Baetis (døgnflue)

Blå libel

Blå mosaikguldsmed

Dagpåfugleøje

Ephemera (døgnflue)

Heptagenia (døgnflue)

Hydropsyche (vårflue)

Langhornet møl

Leuctra (slørvinge)

Majflue

Perlodes (slørvinge)

Pragtvandnymfe

Rhyacophila (vårflue)

Takvinge

Skovskarnbasse

Skøjteløber

Sort måler

 

Dammusling

Malermusling

Vandremusling

 

Aksrapunsel

Almindelig majblomst

Almindelig lungeurt

Anemone (blå)

Baldrian

Benved

Druemunke

Engblomme

Frøbid

Gifttyde

Gråpil

Gul iris

Gul åkande

Kalmus

Kildemos

Klokkelyng

Krybende læbeløs

Kærmysse

Kæruld

Majgøgeurt

Mosebunke

Pindsvineknop

Rødel

Skavgræs

Soldug

Sphagnum

Springbalsamin

Tagrør

Topstar

Vandranunkel

Vandstjerne

 

Bjergpiber

Bjergvipstjert

Blishøne

Blå kærhøg

Broget fluesnapper

Brushane

Bynkefugl

Dobbelt bekkasin

Dompap

Engpiber

Fasan

Fiskehejre

Fiskeørn

Gransanger

Gravand

Græshoppesanger

Grønbenet rørhøne

Gråand

Grågås

Gråstrubet lappedykker

Gulspurv

Gøg

Isfugl

Jernspurv

Knopsvane

Kærsanger

Lille lappedykker

Lærkefalk

Løvsanger

Munk

Nattergal

Pibeand

Rød glente

Rødrygget tornskade

Rørhøg

Rørspurv

Sangdrossel

Sanglærke

Sangsvane

Sivsanger

Skeand

Stor flagspætte

Stor skallesluger

Toppet lappedykker

Tornsanger

Trane

Træløber

Tårnfalk

Vandstær

Vipstjert

 

Bæklampret

 

Gammarus (krebsdyr)

 

Ancylus (huesnegl)

 

Aborre

Brasen

Elritse

Gedde

Grundling

Heltling

Hundestejle

Knude

Laks

Sandart

Skalle

Ørred

Ål

 

Butsnudet frø

Hugorm

Markfirben

Skovfirben

Skrubtudse

 

Mink

Mosegris

Muldvarp

Ræv

Råbuk

 

Vejerslevskova32

 

Oprettet den 28-01-2015