Klimaforandringer og oversvømmelser

Gudenåens vandopland

Gudenåen er Danmarks længste å og afvander et område på størrelse med Fyn eller cirka 10% af Jyllands areal. Gudenåens afvandingssystem, eller opland, er som et kæmpestort, aflangt vandfad. Vandet fra nedbøren samles i riller som vandløb og i fordybninger som søer, før det løber ud i den laveste ende mod nord. Til sidst, ude i Randers Fjord, blandes Gudenåen med Kattegats havvand — i et stort deltaområde, hvor saltindholdet hele tiden skifter afhængigt af vejr og vind.

Fra 1870’erne til 2010 er nedbøren i Danmark steget mere end 100 mm om året i gennemsnit. Det har givet mere vand til vandløbene, også til Gudenåen. Og nedbøren vil stige endnu mere over Danmark i fremtiden.

Den ekstra nedbør vil især komme om vinteren. Om sommeren forventes det, at vejret vil blive mere tørt. Til gengæld vil der komme kraftigere regnskyl om sommeren, når himlen endelig vælger at åbne sig.

Pludselige regnskyl betyder, at vandløbene på kort tid skal modtage meget vand. En stor del af vandet når ikke at trænge ned i jorden under skybrud, men skyller direkte ud i vandløbene uden forsinkelse i afstrømnngen.

Gudenåens vandopland

Gudenåkommunerne samarbejder om at gøre Gudenåen mere klimarobust

Borgmestrene for de syv Gudenåkommuner besluttede i 2020, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen. Den kan læses i sin helhed her: Helhedsplan for Gudenåen (silkeborg.dk)

På anbefaling af Gudenåkomitéen har Gudenåkommunerne en fælles vision for håndtering af vand i Gudenåen og opland. Visionen betyder konkret, at den enkelte kommunes håndtering af vandet skal tage afsæt i en fælles forståelse af Gudenåsystemet som helhed.
De virkemidler, kommunerne tager i brug, må ikke påvirke øvrige Gudenåkommuner negativt. Der skal tage hensyn til både natur, kultur og mennesker, og der skal søges fælles perspektiver mellem forskellige interesser.

Besøg hjemmesiden Viden om Gudenåen
Foto: Dragan Sljivic, Svostrup Kro

Flodbyen Randers

Randers er en af de byer ved Gudenåen, der er truet af fremtidens vandstigninger og øgede mængder regnvand. Derfor arbejder man med at beskytte Flodbyen Randers mod oversvømmelse og sørge for at skabe håndteringsmuligheder, både når vandet i fjorden stiger, og når der falder store mængder regn. Med udviklingsplanen Byen til Vandet vil der blive skabt en ny, unik bydel, der er tilpasset klimaet. Klimabåndet, som bugter sig igennem Flodbyens bydele og giver nye byrum og naturrum, vil samtidig giver mulighed for ”kontrolleret oversvømmelse”, når byen rammes af stormflod og skybrud.

Læs mere om Flodbyen Randers
Foto: Randers Kommune