Kajaker ved Nørreås udløb i Gudenå ved Randers. Foto: Jakob Lerche

GudenåSamarbejdet

- et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om formidling og udvikling af Gudenåens oplevelser

GudenåSamarbejdets aktiviteter

GudenåSamarbejdet

 • udgiver podcasten Åsteder – fortællinger fra Gudenåen”, der kan findes på Itunes, Podbean og på oplevgudenaa.dk/podcast. Den vandt podcastprisen for Årets Samarbejde i 2020
 • driver facebooksiden “oplevgudenaa
 • har sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser – se nyhedsartikel hos TVSyd.
 • har samarbejdet med de tidligere turistorganisationer om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33 – se nyhedsartikel fra Horsens Folkeblad her
 • har opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk – nu kort.oplevgudenaa.dk
 • har koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder
 • har udarbejdet supplerende Notat om turismepotentialet ved etablering af omløbsstryg ved Tange Sø på anmodning fra de 4 nordlige kommuners borgmestre .Se notat om turismepotentiale
 • er projektsekretariat for projektet “Gudenåstien – fra kilde til fjord”

 

GudenåSamarbejdets podcast Åsteder - fortællinger fra Gudenåen vandt podcastprisen i 2020

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Heidi Baltzer, Hedensted Kommune
 • Jeppe Madsen, Horsens Kommune
 • Hanne Baastrup, Skanderborg Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune
 • Tobias Fuglsbjerg Aakjær, Favrskov Kommune
 • Karsten Boddum-Olesen, Randers Kommune

GudenåSamarbejdets sekretariat ligger i øjeblikke i Favrskov kommune. I perioden 2016-2018 lå sekretariat  i Silkeborg, og fra 1. januar 2019 lå sekretariatet i Skanderborg.

 

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 borgmestre. Her fra vesntre: Ole Vind, Hedensted Kommune, Peter Sørensen, Horsens Kommune, Helle Gade, Silkeborg Kommune, Lars Storgaard, Favrskov Kommune og Torben Hansen, Randers Kommune. Viborgs borgmester Ulrik Wilbæk var forhindret denne dag

Det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet: Organisering og arbejdsopgaver

Opdatering af ”Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde: Arbejdsopgaver og organisering” udarbejdet af Silkeborg Kommune, Analyse og Udvikling, og politisk godkendt i alle 7 gudenåkommuner i 2015.

Baggrund for opdatering

I 2015 besluttede man i de 7 gudenåkommuner (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers) at flytte GudenåSamarbejdet fra Gudenåkomitéen til et Borgmesterforum understøttet af et Direktørforum med virkning fra 1. januar 2016. Formålet var en bedre udnyttelse af Gudenåens og oplandets vækstpotentialer, der sammenfattes i 3 spor: borgere, turister og forretningsudvikling.

Formålet med at flytte GudenåSamarbejdet var endvidere en bedre koordinering og udnyttelse af de mange tiltag, der var sat i gang i de to store projekter OplevGudenaa og VisitGudenaa samt Gudenåkomiteens tværkommunale arbejde med benyttelse og beskyttelse af Gudenåen i et sejlads-perspektiv.

Det opdaterede GudenåSamarbejdes grundlag blev beskrevet og godkendt i alle 7 kommuner i dokumentet ”Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde: Arbejdsopgaver og organisering” fra 2015. Formål og indsatser er i 2021 de samme som i 2015 men konkrete forhold har ændret sig – fx er turismeorganiseringen ændret – derfor er der kun foretaget redaktionelle rettelser af grundlaget.

Det er fortsat vurderingen, at GudenåSamarbejdet giver en merværdi til alle 7 Gudenåkommuner. Qua GudenåSamarbejdet bindes naturen og det rekreative bedre sammen med udviklingspotentialet i turisme, forretningsudvikling og bosætning – og på tværs af kommunegrænser og geografi. GudenåSamarbejdet er således med til at sikre, at Gudenåens udviklingspotentiale udnyttes.

GudenåSamarbejdets organisering og økonomiske ramme

GudenåSamarbejdet er politisk forankret i et Borgmesterforum, der består af de 7 Gudenåkommuners borgmestre. Borgmesterforum understøttes af Direktørforum, der består en direktør fra hver af de 7 Gudenå-kommuner. Borgmesterforum har ansvar for den overordnede og koordinerende udvikling og udnyttelse af Gudenåens potentialer og samspillet med Gudenåkomiteens arbejde og øvrige indsatser ved den samlede Gudenå og det nære opland.

Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat medarbejder, der understøttes af en faglig styregruppe forankret i de 7 kommuners udviklingsenheder.
De 7 Gudenåkommuner bidrager årligt til GudenåSamarbejdets budget efter denne nøgle, der tager hensyn til såvel kommunens indbyggertal som Gudenåens betydning for den pågældende kommune. De 7 kommuner er inddelt i følgende 3 kategorier:

Kategori 1: ”Mange indbyggere og Gudenåen har stor betydning”: Silkeborg og Randers kommuner med årligt bidrag på 250.000 kr. pr. kommune

Kategori 2: ”Mange indbyggere og Gudenåen har mindre betydning” eller ”Færre indbyggere og Gudenåen har stor betydning”: Horsens, Viborg og Skanderborg kommuner med årligt bidrag på 150.000 kr. pr. kommune.

Kategori 3: ”Færre indbyggere og Gudenåen har mindre betydning”: Favrskov og Hedensted kommuner med årligt bidrag på 75.000 kr. pr. kommune.

GudenåSamarbejdets arbejdsopgaver

Arbejdet med Gudenåens potentialer kan beskrives som 3 spor:

1. Gudenåen og borgerne: Det skal være let for både nuværende borgere og tilflyttere at få øje på og bruge Gudenåen i dagligdagen til rekreation, motion, oplevelser osv. Det kalder på:

 • drift af stier og øvrige faciliteter og en plan for yderligere investeringer
 • enkel og tilgængelig synliggørelse af muligheder for liv, aktiviteter og oplevelser – bl.a. ensartet, genkendeligt og enkelt kortmateriale, som alle aktører bruger på eksisterende platforme
 • involvering af kommercielle, kulturelle og andre aktører om samskabelse af servicetilbud, aktiviteter, events osv.

2. Gudenåen og turisme: Der skal være noget at komme efter for gæster, der søger udendørsliv, naturoplevelser, kulturhistorie m.m. Det kræver bl.a.:

 • synliggørelse og markedsføring af stier, faciliteter, oplevelser, aktiviteter, events m.m. på gængse platforme, hvor turister søger information – herunder enkle og ensartede kort på flere sprog
 • pakker med service, aktiviteter m.m., der binder mulighederne ved Gudenåen sammen med andre attraktioner og oplevelser i området. De primære bidragsydere og aktører er relevante forretningsmæssige aktører

3. Gudenåen og forretningsudvikling: Et element i et naturområdes attraktivitet både i det daglige og i forbindelse med ferie er muligheder for mad, drikke, aktiviteter, transport, oplevelser m.m. Det skal hjælpes på vej med et tydeligt strategisk fokus på:

 • natur som grundlag for business – nye arbejdspladser og forretningsmuligheder
 • Gudenåen i sammenhæng med andre muligheder for oplevelser og aktiviteter i naturen

Primære aktører i udnyttelsen af dette potentiale er

 • GudenåSamarbejdet og
 • VisitAarhus og Kystlandet

GudenåSamarbejdets opgave er den overordnede og koordinerende udvikling og udnyttelse af Gudenåens potentialer og samspillet med Gudenåkomiteens arbejde og øvrige indsatser ved den samlede Gudenå og det nære opland. Det daglige arbejde handler i høj grad om at skabe synlighed og sammenhæng om aktiviteter, tilbud og muligheder i forbindelse med Gudenåen. I forbindelse med igangsættelse af nye initiativer vil borgmestrene have særlig fokus på muligheder for at søge fondsmidler. De tre indsatsområder, som Gudenåkomitéen anbefalede at arbejde videre med – lystfiskerturisme, kulturhistorie og stisystemer – er en brik i grundlaget for arbejdet med større projekter, der kan søges fondsmidler til.