NORD - pramdragernes land

Kirker og klostre nord

Herunder kan du læse om de klostre, der lå mellem Silkeborg og Randers i middelalderen, samt nogle af de kirker, du i dag kan besøge.

Tvilum kirke. Foto: Kristoffer Uhre Knattrup
Klostre i Pramdragernes Land

Tvilum klosterkirke

Augustinermunke grundlagt Tvilum Kloster i1246. Klosterkirken er velbevaret, mens klosterbygningerne, der lå syd for kirken, er påvist arkæologisk. Fra undersøgelser vides det, at klostret var trefløjet og kirken dannede den fjerde fløj. De fire fløje omsluttende en klostergård. Omkring 1500 blev der opstillet en meget stor skabsaltertavle, som endnu findes i kirken. Klostret blev opløst i 1537. Kirken ligger smukt og markant ned til Gudenåen. Der er en bro nedenfor, hvor kanoer kan lægge til. Kommer du på Trækstien, kan du se den fra modsatte bred.
Find Tvilum kirke på Gudenåkortet
Tvilum kirke. Foto: Kristoffer Uhre Knattrup
Klostre i Pramdragernes Land

Sminge Kloster

I 1165 udsendtes en gruppe cisterciensermunke fra Vitskøl Kloster i Himmerland for at grundlægge en ny klosterstiftelse i Midtjylland. Deres første sted var ’Små-enge’ - Sminge, hvortil de ankom i 1165-66. Klostergrundlæggelsen kendes fra Øm Klosters Krønike, hvori munkene beretter, at stedet var for fattigt og utilstrækkeligt, så de ret hurtigt flyttede videre til Veng. På et område her er der fundet rester af middelaldergrave og enkelte fundamenter, som muligvis stammer fra Sminge sognekirke. Kirketomten ses som en svag hævning i terrænet på nordsiden af Voel Å i det lave og flade landskab på Gudenåens højre bred, syd for dens udløb i Sminge sø.
Find Sminge kloster på Gudenåkortet
sminge kloster
Sminge Klostertomt
Klostre i Pramdragernes Land

Alling kloster

Alling Kloster var et benediktinerkloster fra ca. 1250. Klosteret skulle oprindeligt være opført ved Vejerslev ca. år 1200 og altså flyttet ca. 50 år efter. Bevoksningen på klosterruinen slås årligt, så de gamle fundamenter er synlige.
Find Alling kloster på Gudenåkortet
alling kloster
Alling Klostertomt
Klostre i Pramdragernes Land

Vejerslev kloster

Vejerslev Kloster, der sandsynligvis er et benediktinerkloster, blev formodentlig grundlagt i 1100-tallet, men allerede i første halvdel af 1200-tallet blev klosteret overført til Alling Kloster. Af klosterbygningerne står kun i kirken, i dag sognekirken Vejerslev Kirke, tilbage.
Find Vejerslev kirke på Gudenåkortet
vejerslev klosterkirke
Vejerslev Kirke
Klostre i Pramdragernes Land

Gråbrødrekloster i Randers

Klostret blev grundlagt i 1236 af fransiskanermunke - også kaldet gråbrødre. Klostret blev nedlagt i 1530. Til trods for at der er foretaget flere arkæologiske udgravninger på klostertomten, er der mange uafklarede spørgsmål om klostret og dens kirke. Det vides dog, at klostret i senmiddelalderen var et firfløjet anlæg med kirken som nordfløj. Rekonstruktion: Lasse Nielsen, Middelalderkanalen
Læs mere om Gråbrødrekloster
graabroedre kloster visualisering
Gåbrødre Kloster, Randers. Visualiseret af Lasse Nielsen, Middelalderkanalen
Klostre i Pramdragernes Land

Helligåndshuset

Klostret blev oprettet i 1485 på grundlag af et ældre helligåndshus (fra 1434). I forbindelse med klosterets stiftelse skænkede kong Hans Sankt Mortens kirke til klostret. Den gamle Sankt Mortens kirke blev nedrevet og den nye indviet i 1494. Klostret fungerede som almindelig hospital for syge og gamle. Kirken fungerede både som klosterkirke og sognekirke. I 1541 nedlægges hospitalet, og lægges sammen med Vor Frue hospital i Århus. Klostret blev næppe fuldført inden reformationen og dets udstrækning er ukendt, men en klosterfløj kaldet Helligåndshuset er bevaret. Kirken fortsatte som sognekirke efter reformationen. Kirkens kor er fra 1494, og det tredelte skib fra 1500-tallet.
Foto: Kim Brandt Thomsen, Randers Kommune
Kirker i Pramdragernes Land

Silkeborg kirke

Silkeborg kirken er fra 1877 og Silkeborg bys første. Da Papirfabrikken blev indviet i 1844 boede her kun ganske få mennesker, men efterhånden voksede byen - og måtte have en kirke. Kirken er en korskirke i romansk stil og tegnet af arkitekt Sibbern.
Find Silkeborg kirke på Gudenåkortet
Kirker i Pramdragernes Land

Svostrup kirke

Svostrup Kirke ligger ved det gamle vadested over Gudenåen til adels- og kongevejen fra Skanderborg til Viborg. Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet i romansk byggestil, uden tårn og med flade lofter i kor og skib. I højkatolsk tid 1460-1470 blev der sat hvælv over både kor og skib, og nye kalkmalerier blev påført. Disse kalkmalerier blev senere kalket over. Våbenhus og tårn blev tilføjet i 1788 af daværende kirkeejer Jean Arnold Fischer til Allinggård. Kirken fik i 2006-07 en gennemgribende renovering, hvor bl.a. de gamle kalkmalerier fra 1400-tallet blev afdækket.
Find Svostrup Kirke på Gudenåkortet
Kirker i Pramdragernes Land

Bjerringbro kirke

Bjerringbro Kirke er trods sit middelalderlige udseende indviet så sent som 1919. Kirken har siden skiftet udseende to gange. I 1957 blev præsteværelset og apsis tilbygget, og i 1961 blev der bygget sideskib og dåbsværelse. Inden kirken blev bygget, var Bjerringbros indbyggere delt mellem de tre sogne Bjerring, Hjermind og Gullev.
Find Bjerringbro Kirke på Gudenåkortet
Kirker i Pramdragernes Land

Ulstrupbro kirke

Folk i Ulstrup ønskede sig deres egen kirke efter 2. verdenskrig. Kirkeministeriet ville kun betale halvdelen af kirken, så byens borgere måtte selv finde den anden halvdel af pengene. Jorden til kirken arvede byen. Man fik samlet 85.000 kr. ind og fik lov til at gå i gang med byggeriet. Det samlede byggeri var vurderet til at komme til at koste 325.000 kr., og man havde altså ikke helt opnået målet om at dække halvdele af udgiften selv. Men man indgik en aftale om at kirken kunne bygges etapevis, og man fik således lov at starte byggeriet. Man startede med kirkeskibet i 1952. Og i 1961 havde byen penge nok til at udvide med kor, apsis og kirketårn, og samtidig forlængede man kirkeskibet med 6 meter. Ulstrupbro Kirke havde endnu en byggeperiode fra 1988-1995, hvor man fik penge til at gøre kirken smukkere. Det var til lys, kunst og orgel. Og med denne byggeperiode kom kirken endelig til at fremstå, som de havde forestillet sig, dengang tilbage i 1948.
Kirker i Pramdragernes Land

Langå kirke

Langå Kirke er en gammel middelalderkirke og den ældste bygning i byen. Den oprindelige kirke, som bestod af skib og kor, menes at være bygget omkring 1200-tallet, mens tårn og våbenhus formentlig er opført i slutningen af 1400-tallet. Siden har der været adskillige ombygninger og reparationer i kirken, bl.a. i 1956, hvor skibet blev forlænget med 6 meter, tårnet forhøjet og koret udvidet. I samme år blev sideskibet opført, og freskomaleriet af Ernst Trier med motiv fra Matthæusevangeliet blev malet.
Find Langå Kirke på Gudenåkortet
Kirker i Pramdragernes Land

Grensten kirke

Den nuværende Grensten kirke er opført 1885. I forbindelse med kirkens 125 års jubilæum i oktober 2010 gennemgik den en omfattende indvendig renovering. Den tidligere kirke var en romansk granitkvaderkirke, der bestod af kor, skib, våbenhus mod syd og en tagrytter over vestgavlen. I oktober 2010 fandt Henning Toustrup et dokument på Rigsarkivet. Det var en indberetning om et ekstraordinært kirkesyn i 1880, og i dette dokument var der en tegning af den tidligere kirkes ydre og en grundplan. Disse tegninger er de eneste, der kendes af den tidligere kirke.
Kirker i Pramdragernes Land

Ørum kirke

Kirker i Pramdragernes Land

Sct. Mortens kirke

Sct Mortens Kirke er opført i røde munkesten som en del af et stort klosteranlæg i slutningen af 1400 - og begyndelsen af 1500-tallet. En latinsk indskrift over alteret fortæller, hvornår koret er færdigbygget. Indskriften lyder således: "1494 byggede prior J dette, eller rettere Gud." Prior J hentyder til klosterforstander Jens Mathiesen, som også stod bag opførelsen af Helligåndshuset, der var en del af Helligåndsklosteret. Reformationen bremsede udbygningen af det katolske kloster. Sct. Mortens Kirke blev udnævnt til sognekirke i 1534, to år før det officielle farvel til katolicismen i Danmark.
Find Sct. Mortens Kirke på Gudenåkortet